Funkcje


Funkcje

Funkcje cout() i sizeof()

Obie te funkcje służą do zliczania elementów w tablicy

Przykład
<?php
$tab=array("a", "b",12,"we12",4587);
$d1=count($tab);
$d12=sizeof($tab);
print("Długość tablicy w/g funkcji count to = ".$d1.", w/g funkcji sizeof = ".$d12."< br>");
print("Drugi element tablicy: ".$tab[1]."< br>");
print("Wszystkie elementy tablicy:< br> ");
for($i=0; $i<$d12; $i++){
	print($tab[$i].", ");
}
? >
Długość tablicy w/g funkcji count to = 5, w/g funkcji sizeof = 5
Drugi element tablicy: b
Wszystkie elementy tablicy:
a, b, 12, we12, 4587,

Sortowanie tablic

sortowanie polega na ułożeniu elementów tablicy w kolejności rosnącej lub malejącej. Istnieje kilka narzędzi służących do tej operacji

<?php
$tab=array("a", "f", "c",12,"we12",4587);

print"tablica przed sortowaniem: ";
for($i=0: $itablica po sortowaniu: ");
for($i=0; $i< count ($tab); $i++){
	print($tab[$i].", ");
}
? >
tablica przed sortowaniem: a, f, c, 12, we12, 4587,
tablica po sortowaniu: a, c, f, we12, 12, 4587,
Przykład 2 - pętla foreach,; sortowanie malejące
<?php
$t=array(5,6,2,8,1,6,7,6);
echo("tablica przed sortowaniem: < br>");
foreach($t as $y){
	echo"$y ";
}
rsort($t)
echo("tablica przed sortowaniem: < br>");
foreach($t as $y){
	echo"$y ";
}
? >
tablica przed sortowaniem:
5 6 2 8 1 6 7 6
tablica po sortowaniu:
8 7 6 6 6 5 2 1

W nowym skrypcie zadeklaruj nową tablicę asocjacyjną z 6 wartościami wypisz ją nieposortowaną nastepnie posortuj według wartości rosnąco i wypisz posortuj według klucza malejąco

Przed sortowaniem:
Wojtek, Kuba, Tomek, Janusz, Bartek, Igor,

Tablica po sortowaniu według zawartości rosnąco:
Bartek, Igor, Janusz, Kuba, Tomek, Wojtek,

Tablica po sortowaniu według zawartości malejąco:
Wojtek, Tomek, Kuba, Janusz, Igor, Bartek,

Tablica po sortowaniu według klucza malejąco:
n Igor, h Janusz, g Tomek, d Wojtek, c Bartek, a Kuba,

ćwiczenie


Tablica nieposortowana 30, 67, 52, 66, 44, 36, 28, 57, 90, 97,
Tablica posortowana 28, 30, 36, 44, 52, 57, 66, 67, 90, 97,

ćwiczenie 2

W tabeli jest 9 liczb parzystych

losowanie tablicy

89, 16, 46, 75, 91, 41, 58, 100, 88, 7, 67, 24, 76, 91, 22, 34, 44, 96, 79, 37, 36, 39, 35, 69, 91, 40, 44, 71, 47, 26, 34, 91, 100, 46, 88, 1, 73,
Długość tablicy: 37
100, 100, 96, 91, 91, 91, 91, 89, 88, 88, 79, 76, 75, 73, 71, 69, 67, 58, 47, 46, 46, 44, 44, 41, 40, 39, 37, 36, 35, 34, 34, 26, 24, 22, 16, 7, 1,

losowanie tablicy

586, 589, 521, 601, 567, 510, 676, 601, 578, 618, 516, 503, 664, 561, 626, 683, 681, 520, 698, 621, 501, 529, 662, 661, 555, 579, 679, 692, 571, 658, 664, 700, 611, 564, 661, 555, 621, 513, 636, 524, 545, 594, 611, 602, 613, 694, 646, 503,
Tablica po sortowaniu rosnącym liczb podzielnych przez 5:
510, 520, 545, 555, 555, ?>

Zadanie

52, 49, 51, 45, 58, 47, 55, 57, 46, 42, 44, 43, 55, 57, 56, 55, 45, 57, 42, 58,
Suma tych liczb to: 1014

Funkcja time()

Funkcja time() zwraca informacje na temat bierzacej daty i czasu w postaci liczb sekund ktore uplynely od godziny 00:00:00 1 stycznia 1970r. Jest to tzw. Znacznik czasu (timestamp). Funkcja nie posiada zadnych argumentow.

aktualny czas: 1716822523
Od 1 stycznia 1970 minelo 28613708.716667 minut
Godzin: 476895.14527778
Dni: 19870.631053241
LAT: 54.440085077372

Funkcja getdate()

Funkcja getdate() przekazuje informacje o dzacie i czasie posiadajac argumenty (znacznik czasu).
Argument znacznik czas jest opcjonlany moze posiadac wartosci.

Przykład na funkcję getdate()

Array ( [seconds] => 43 [minutes] => 8 [hours] => 17 [mday] => 27 [wday] => 1 [mon] => 5 [year] => 2024 [yday] => 147 [weekday] => Monday [month] => May [0] => 1716822523 )

Funkcja mktime()

Funkcja mktime() zwraca znacznik czasu daty podanej jako argument. Może od 0 do 6 artumentów podanuych w postaci liczb całkowitych.

Znacznik czasu zwrócony przez funkcje mktime() może być użyty w funkcjach getdate() i data().

Funkcja mktime -przykład

$czas=mktime(12, 00, 0, 1, 1, 2018);
echo $czas."
"; echo date("d m Y, G i", $czas)."< br>"; echo date("Y-m-d, G-i-s", $czas);
1519998000
02 03 2018, 14 40
2018-03-02, 14-40-00

SDADSD

Podaj nazwisko, imie i miejsce urodzenia


a*n-litera zielona

Wprowadz tekst:


co ile znaków ma być wyróznienie?


Zadanie

Wprowadź tekst:

jakiej litery szuaksz


Znajdowanie poddciągu

funkcja strstr()

Funkcja strstr() sprawdzza czy podciąg jest fragmentem ciągu badanego. Postać podstawowa tej funkcji to :strstr(argument1,argument2),gdzie argument1 to przeszukujemy ciąg, a argument2 to ciąg poszukiwany.Funkcja, jeżeli znajdzie podciąg, zwraca resztę ciągu źródłowego od szukanego fragmentu do końca.Funkcja strstr rozróżnia wielkości liter.Jeżeli nie jest to ważne, można użyć funkcji stristr() ,która nie rozróżnia wielkośći liter

tekst źródłowy:podział administracyjny kraju
administracyjny kraju

Funkcja strpos()

Funkcja przeszukuje ciąg źródłowy i wyszukuje pozycję podciągu.Przyjmuje 3 argumenty: ciąg źródłowy, ciąg szukany, pozycję od której ma rozpocząć przeszukwianie(opcjonalnie).Funcja zwraca pozycje początkową szukanego ciągu.Indeksowanie zaczyna się od 0(zera).

ciąg źródłowy: Funkcja przeszukuje ciąg źródłowy i wyszukuje pozycję podciągu
efekt funkcji strpos():1

Funkcja substr()

Funkcja substr() zwraca część ciągu źródłowego. Posiada trzy argumenty:1 ciąg źródlowy,2 pozycja zwracanego ciągu, 3 opcjonalna długość zwracamegp ciągu.

tekst źródłowy: Funkcja substr() zwraca część ciągu źródłowego.
efekt działania funkcji substr: bstr() zwraca c

Funkcja strtok()

funkcja strtok() pozwala podzielić tekst źródłowy na podciągi przy pomocy zdefiniowanego zbioru znaków.Funkcja przy pierwszym przejściu zapamiętuje w pamięci podręcznej podciąg i przy kolejnych przejściach go przeszukuje, przy okazji skracając. Po osiągnięciu końca tekstu zwraca false Z powodu techniki działania funkcja jest wywoływana w pętli. Jako argumenty przyjmuje ciąg źródlowy i zbiór przerywający

Przykład

tekst źródlowy:funkcja, strtok() pozwala, podzielić tekst źródłowy na, podciągi .
funkcja
strtok() pozwala
podzielić tekst źródłowy na
podciągi .

Porownanie ciągów; funkcje strcmp(), strcasecmp()

Porównywanie ciągów znakowych możemy wykonać przy pomocy operatorów albo funkcji porównywujących
Funkcja strcmp ma postać:strcmp(ciąg1, ciąg2) Funkcja zwraca: