Funkcje


Do Formatowanie Tekstu 
Do List  
Hiperlacza  

Funckje

Funkcje, to zamknięte fragmenty skryotu, o określonych, które można wywołać w dowolnym momencie. Funkcje definiujemy słowem Function po którym podajemy nazwę funkcji(bez polskich znaków), oraz w nawiasie okrągłym argumenty funckicji(dane na których ma pracować). Funkcję wywołujemy wpisując jej nazwę i podając wartości argumentów. Każda funkcja zwraca jakąś wartość, dlatego na końcu powinniśmy wstawić instrukcję return określająca zwracaną wartość. W przeciwnym razie funkcja zwróci wartość undefined, co nie zawsze jest błędem. Instrukcja return powoduje przerwanie działania funkcji i powrót do miejsca z którego została wywołana.

Wrzozec funkcji

function nazwafunkcji(arg1, arg2, argN){
	Zestaw instrukcji ktore maja sie wykonac na rgumentach
}
			

Przyklady funkcji

<?php
function ile($a,$b,$c){
	$ile=$a*$b-$c;
	print"Wynik" .$a. " * " .$b. " - " .$c. " = " .ile "
"; } print "Wywolanie funkcji :
" ile(5,9,15); ile(56,8,120); ?>

Listing 22,2

<?php>
	function lancuch($znak, $dlugosc){
		print("Wypisane znaki funkcji : ");
	for($i=0; $i<$dlugosc; $i++){
		print($znak);
	}
	echo(
); } lancuch('#', 12) ?>
Przyklad - Lancuch
Wypisane znaki funkcji : ############
Wypisane znaki funkcji : ******************************************************************
Wypisane znaki funkcji : @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Wypisane znaki funkcji : &&&&&&

Zwracanie wartosci przez funkcje

Jezeli chcemy aby funkcja zwracala wartosc, ktora bedzie wykorzystana w innych dzialaniach, nalezy uzyc slowa kluczowego retrun
Instrukcja ta, zatrzymuje dzialanie funkcji i zwraca wskazana wartosc do bloku kodu, z ktorego funkcja zostala wywolana
Definicja takiej funkcji :

function nazwa($arg1,$arg2,$argN....){
	instrukcje
	return wartosc;
}

Przyklad

<?php
	function dodaj($a,$b){
		$c=$a+$b;
		return $c;
	}
	$suma=dodaj(12,24);
	echo "wynik dodawania to $suma";
? >
wynik dodawania to 36

Zasieg zmiennych to obszar

Zasieg zmiennych to obszar, w ktorym mozemy sie odwolac do zmiennej bezposrednio. Zmienna moze byc: lokalna lub globalna
Zmienne globalne sa widoczne w calym skrypcie, sa deklarowane poza funkcjami mozna z nich korzystac w calym obszarze skryptu z wyjatkiem funnkcji

Dzialanie zmiennej globalnej

	<php>
	$x=120;
	function pokaz(){
		echo "wartosc zmiennej \$z wynosi: $z.<br/>";
	}
	pokaz();
	?>
wartosc zmiennej $z wynosi: .

Instrukcja global

Instrukcja globalna pozwala na odwolanie do zmiennej globalnej z wnetrza funkcji.Wykonuje to instrukcje przed zmienna np.: global $zmienna;

Przyklad z instrukcja globalna
	<php>
	$zn=120;
	function pokaz(){
		global $zn;
		echo "wartosc zmiennej \$zn wynosi: $zn.<br/>";
	}
	pokaz();
	?>
wartosc zmiennej $zn wynosi: 120.

Zmienna lokalna - jest deklarowana wewnatrz funkcji i dziala tylko w jej obszarze

Dzialanie zmiennej lokalnej

<?php
	function text(){
		$tx="Fajnie by bylo isc do domu";
	}
	echo "Teks zapisany w ziennej \$tx to $tx";
< ?
Teks zapisany w ziennej $tx to

Zmienna Statyczne

Zmienne statyczne to zmienne lokalne ktore zachowuja wartosc pomiedzy wywolaniem funkcji. Taka zmienna deklarujemy, static $zmienna

Przyklad
	<?php>
		function funk(){
			$i=1;
			echo "Wywolanie fukncji poraz $i <br/>";
			$i++;
		}
		funk();funk();
		funk();funk();
	?>
Wywolanie fukncji poraz 1
Wywolanie fukncji poraz 1
Wywolanie fukncji poraz 1
Wywolanie fukncji poraz 1
Instrukcja ze zmienna statyczna
	<?php>
		function funk(){
			static $x=1;
			echo "Wywolanie fukncji poraz $i <br/>";
			$x++;
		}
		funk();funk();
		funk();funk();
	?>
Wywolanie fukncji poraz 1
Wywolanie fukncji poraz 2
Wywolanie fukncji poraz 3
Wywolanie fukncji poraz 4


Bok Trojkata

Wysokosc Trojkata


Pole trojkata o boku i wysokosci Wynosi: 0
Pole trojkata o boku i wysokosci Wynosi: 0

Argumenty funkcji

Ze wzgledu na sposob przekazywania wartosci argumentow, argymenty mozemy podzielic na:
Przekazywane przez wartosc przekazywane za pomoca referencji

Przykladziki
				<?php
				function wartosc($liczba){
						$liczba+=3;
}
$liczba=2
echo "wartosc zmiennej przed wywolaniem funkcji= $liczba";
wartosc ($liczba);
echo "wartosc zmiennej po wywolaniu funkcji= $liczba"
?>
?php function wartosc($liczba){ $liczba+=3; } $liczba=2 echo "wartosc zmiennej przed wywolaniem funkcji= $liczba"; wartosc ($liczba); echo "wartosc zmiennej po wywolaniu funkcji= $liczba" ?>

SDADSD

Podaj nazwisko, imie i miejsce urodzenia


a*n-litera zielona

Wprowadz tekst:


co ile znaków ma być wyróznienie?