do indexu

Operatory

Operatory służą do wykonywania działań na miennych. W PHP mamy następujące typy operatorów:

Operatory arytmetyczne

OperatorDziałaniePrzykład
+dodawanie$x + $y
-odejmowanie$x - $y
*mnożenie$x * $y
/dzielenie$x / $y
%dzielenie modulo (reszta z dzielenia)$x % $y

operatory porównania

OperatorDziałaniePrzykład
==wynik true, gdy argumenty są równe$x == $y
!=wynik true, gdy argumenty są różne$x != $y
===wynik true, gdy argumenty są tego samego typu i są równe$x === $y
!==wynik true, gdy argumenty są różne lub są różnych typów$x !== $y
>wynik true, gdy argument pierwszy jest większy od drugiego$x > $y
<wynik true, gdy argument pierwszy jest mniejszy od drugiego$x < $y
>=wynik true, gdy argumenty$x$y
wynik true, gdy argumenty$x$y

Operatory bitowe

Operatory bitowe umożliwiają operacje na bitach

OperatorDziałaniePrzykład
&iloczyn bitowy AND$a & &b
|suma bitowa OR$a | $b
~negacja bitowa NOT$a ~ $b
^bitowa różnica symetryczna$a ^ $b
>>przesunięcie bitowe w prawo$a >> $b
<<przesunięcie bitowe w lewo$a << $b

Operatory logiczne

Operatory logiczne zwracają wartość logiczną true lub false

OperatorDziałaniePrzykład
andiloczyn logiczny$a and $b
&&iloczyn logiczny$a && b
orsuma logiczna$a or $b
||suma logiczna$a || $b
!negacja logiczna!$a
xorróżnica symetryczna$a xor $b

Operator konatencji

Operator kontatencji służy do łączenia ciągów znaków

OperatorDziałaniePrzykład
.łączenia łańcuchów znakowych"łańcuch"."tekstowy"